Kategorie: Wszystkie | małżeństwo
RSS
poniedziałek, 07 lipca 2014
Dobra znajomość

piątek, 04 lipca 2014
Dziś

Dzi­siaj ma­my wyższe bu­dyn­ki i szer­sze dro­gi, ale niższą wyt­rzy­małość i węższe ho­ryzon­ty.Więcej wy­daje­my, lecz mniej się cie­szy­my.Ma­my większe do­my, ale mniej­sze rodzi­ny.Ma­my więcej udo­god­nień, ale ma­my mniej cza­su.Więcej wiemy, ale mniej ro­zumiemy.Ma­my więcej le­kar­stw, ale mnie zdro­wia.Po­większy­liśmy to co po­siada­my, ale pom­niej­szy­liśmy nasze war­tości.Mówi­my dużo, kocha­my mało, niena­widzi­my zbyt często.Po­jecha­liśmy na Księżyc i z pow­ro­tem, ale trud­no nam iść na drugą stronę uli­cy i poz­nać naszych sąsiadów. Zdo­bywa­my kos­mos, ale trud­no nam dot­rzeć do nasze­go włas­ne­go wnętrza.Ma­my wyższe za­rob­ki, ale mniej­sze war­tości mo­ral­ne.Żyje­my w cza­sach większych swobód, ale mniej­szych przy­jem­ności.Ma­my dużo jedze­nia, ale mało war­tości odżyw­czych.Żyje­my w cza­sach, kiedy pot­rze­ba dwóch pen­sji na ut­rzy­manie rodzi­ny, ale liczba roz­wodów wzras­ta.Żyje­my w cza­sach pięknych domów, ale ... więcej domów jest roz­bi­tych.Dla­tego pro­ponuję, od dzi­siaj,Nie trzy­maj nicze­go na wyjątkową okazję, po­nieważ każdy dzień jest tą wyjątko­wa okazją.Szu­kaj wie­dzy, czy­taj więcej, usiądź przed do­mem i podzi­wiaj wi­doki, nie myśląc o swoich pot­rze­bach.Spędzaj więcej cza­su z rodziną i przy­jaciółmi, jedz ulu­bione pot­ra­wy, od­wie­dzaj miej­sca, które kochasz.Życie jest łańcuchem mo­mentów przy­jem­ności, a nie tyl­ko walką o przeżycie.Używaj kryształowych kieliszków. Nie zos­ta­wiaj swoich naj­lep­szych per­fum na lep­szą okazję. Używaj ich, kiedy tyl­ko masz na to ochotę.Usuń ze swo­jego słow­ni­ka ta­kie wy­rażenia jak: "które­goś dnia" lub "kiedyś".Na­pisz ten list, który miałeś "kiedyś" na­pisać.Po­wiedz swo­jej rodzi­nie i przy­jaciołom, jak bar­dzo ich kochasz.Nie odkładaj nicze­go, co przy­nosi uśmiech i za­dowo­lenie.Każdy dzień, każda godzi­na, każda mi­nuta jest wyjątko­wa. I nie zda­jesz so­bie z te­go spra­wy, dopóki nie będzie to Two­ja os­tatnia mi­nuta. Jeżeli jes­teś zbyt zajęty, aby podzielić się tym z kimś ko­go kochasz i mówisz te­raz so­bie "wyśle to kiedy in­dziej”, to po­myśl tyl­ko, że to "kiedy in­dziej" może już nig­dy nie na­dejść

Shadow

czwartek, 26 czerwca 2014
Twój ogród myśli

niedziela, 22 czerwca 2014
Następnej okazji... nie będzie

"Mój przyjaciel otworzył szufladę w stoliku nocnym swojej żony i wyciągnął pakuneczek owinięty w biały papier. Odwinął papier i zobaczył piękny, jedwabny komplet bielizny. „Kupiła go jakieś dziewięć lat temu, nigdy nie założyła, przechowywała na specjalne okazje. Dobrze. Myślę, że teraz będzie odpowiednia okazja. Zbliżył się do łóżka i położył tę bieliznę obok rzeczy, w które miała zostać ubrana jego żona na pogrzeb. Kilka dni wcześniej umarła. Odwrócił się do mnie i powiedział: Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.”

z sieci

poniedziałek, 16 czerwca 2014
Mały krok- sukces

sobota, 14 czerwca 2014
Piękno jest w nas

Piękno tkwi w nas… pot­rze­buje­my tyl­ko od­ro­binę in­spi­rac­ji,

zain­te­reso­wania i ma­gii by roz­winęło swe skrzydła  ale Piękno,

które tkwi w nas, ujaw­nia się tyl­ko wte­dy, gdy my je uwi­daczniamy,

gdy sa­miczu­jemy się piękni. 

Piękno duszy w każdej chwili każdym zmysłem rozsiewane 

Piękno świata w każdym źdźble w głębię siebie przyswajane 

Piękno wnętrza… nasycane ciepłem promiennego słońca 

Piękno, które wiecznie trwa… bez początku… bez końca

z sieci

niedziela, 08 czerwca 2014
Jak osiągnąć szczęście?

Dawać ludziom od siebie coraz więcej i więcej. Kierować się kompasem własnego sumienia. I w żaden sposób nie kalkulować , czy ma się więcej do zyskania, czy więcej do stracenia. Jeśli masz jakiś dar innym do zaoferowania ofiaruj go bez żadnego zahamowania. Pamiętaj, że każdy dzień i godzina są jednorazowego użycia, dlatego nie marnuj bez sensu swego życia. Wiem, że bycie sobą wymaga determinacji,dlatego nie wahaj się ani minuty być w centrum akcji. Poszukaj szczęścia w sobie i nie zapominaj, że jest ono w każdej osobie. Krytykować potrafi każdy głupiec, każdy emocjonalny kaleka, zapominając o tym, że każdego jeden los czeka.
Wiesz kiedy zaznasz spełnienia w miłości kiedy wszystko od siebie oddasz teraźniejszości. Los stawia na naszej drodze różnych ludzi,przebywaj nawet tymi, z którymi bycie pozornie Cię nudzi. Każdy człowiek może nas czegoś nauczyć, staraj się różnymi dróżkami kluczyć, chcąc dojść do światła w ciemności. Nie obawiaj się wciąż nowych gości. Nie dajmy się przez lęk sparaliżować. Nie bójmy się tego, że inni będą plotkować, róbmy to co robić naprawdę chcemy. Stanie w miejscu tego świata nie zmieni, czasem, żeby coś znaleźć trzeba sięgnąć dnaTaka niech będzie dzisiaj i dewiza Twa. Dla niektórych szczęściem jest już samo podjęcie wyzwania i świadomość tego, że ma się coś innym do zaoferowania. Nie chowaj się za regułami i schematami, śmiało podążaj niewydeptanymi szlakami, wtedy szczęście podąży za Tobą małymi kroczkami. 

niedziela, 01 czerwca 2014
Dzieci

wtorek, 27 maja 2014
Humor

niedziela, 25 maja 2014
Przyjaźń i szczęście

Pielęgnuj każdą kropelkę szczęścia, by móc zbudować z nich wodospad najwspanialszych życiowych wspomnień. Niech furtka Twego Serca będzie otwarta dla każdego wędrowca. A wtedy przekonasz się, jak nieskończenie wielka jest P R Z Y J A Ź Ń. Jeśli jest coś, co uszlachetnia duszę, to mieć przyjaciela. Jeśli jest coś, co jeszcze bardziej uszlachetnia duszę, to samemu być przyjacielem. Bądź zawsze tam, gdzie S Z C Z Ę Ś C I E trzyma nadzieję za rękę. Obecność Waszą cenię i szanuję i dzisiaj Wam Kochani sercem za to dziękuję. Za Wasze ciepłe słowa które w me serce zapadają i ciepłym wspomnieniem na zawsze schowane zostają. Dziś do Was w podzięce piszę tych słów parę, abyście wiedzieli , że i ja mam wiarę.. i w każdym człowieku szukam pięknej strony, bo człowiek jest z miłości do przyjaźni stworzony.

O autorze