Blog > Komentarze do wpisu
Człowiek

"Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas dwóch różnych ludzi.
Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu.
Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my i te­go uk­ry­wamy.

W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność.
Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.


Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem,
ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia.
Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych.
Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych.
Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć, do­dać od­wa­gi i wy­baczyć.

Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi, łagod­ni i de­likat­ni w słowach i wza­jem­nie kon­taktach."

Phil  Bosmman


wtorek, 13 sierpnia 2013, adeli

Polecane wpisy

  • Mówimy ...

    Mówimy „nie kochasz mnie”, aby ktoś zapewnił nas, że to nieprawda. Mówimy „zimno mi”, kiedy chcemy, by ktoś nas przytulił. Mówimy „

  • Jeszcze będzie pięknie

  • Pamięć i zapomnienie

    Pewnego razu, gdzieś w drodze, spotkały się Pamięć i Zapomnienie. Przywitały się, jak starzy przyjaciele, a Pamięć zaczęła wspominać: - Dawno się nie widzieliśm